OranjelogoDe Huizen van Oranje en NassauNassau
Het Koninklijk Gezin
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Het Koninklijke Huis

Begroting Koning 2018

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH)
werkt deze bepaling in de Grondwet verder uit. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze  meerderjarig is) en de Koning
die afstand heeft gedaan van het Koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. Op dit moment
ontvangen dus Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering.

Artikel 1: Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis

Op artikel 1 van de begroting van de Koning staan de uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) stelt vast dat de Koning, zijn opvolger (als deze  meerderjarig is), de afgetreden Koning, en hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars), een uitkering ontvangen van de Staat. Ook schrijft de WFSKH voor om welke bedragen het gaat en hoe deze worden geïndexeerd, dat wil zeggen worden aangepast aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lonen of prijzen.

Momenteel ontvangen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering. Andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van de Staat.

Voor 2018 worden de volgende bedragen geraamd:


Grondwettelijke uitkering 2018


Grondwettelijke uitkering aan: (bedragen x € 1.000) A. Inkomen B. Personele en materiële uitgaven Totaal
De Koning 902

4.745

5.647
De echtgenote van de Koning 358 618 976
De Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap 510 1.019 1.529
Totaal     8.152


Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Artikel 2 van de begroting van de Koning bevat de uitgaven die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap en die gedaan worden door
de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). Er zijn bedragen begroot voor de personele en materiële uitgaven van DKH, uitgaven voor luchtvaartuigen
en uitgaven voor reis- en verblijfkosten bij bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

De raming voor 2018 is als volgt:


Raming functionele uitgaven 2018

Raming over 2018 Bedragen x € 1.000
Dienst van het Koninklijk Huis

18.206
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

8.864

Materiële uitgaven faunabeheer 303
Uitgaven voor luchtvaartuigen 834
Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk 80
Totaal 28.287

Staatsdomeinen bij Het Loo

Kroondomein Het Loo is een landgoed van ca. 10.400 ha en bestaat uit drie deelgebieden: de Staatsdomeinen afdeling Hoog Soeren en afdeling
Paleispark (ca. 3.650 ha) en het eigenlijke Kroondomein (ca. 6.750 ha). Voor het gehele gebied bestaat eenheid van beheer.

Het Kroondomein ontvangt vergoedingen van de Staatsdomeinen. De Staat is eigenaar van de Staatsdomeinen (afdeling Hoog Soeren en afdeling Paleispark). Het Rijksvastgoedbedrijf, dat valt onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is hiervoor verantwoordelijk.
De uitgaven voor de Staatsdomeinen worden geraamd op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Staatsdomeinen betalen vergoedingen aan het Kroondomein voor:

 • Diensten die door personen in dienst van DKH worden verleend voor het beheer van de Staatsdomeinen
  Het Kroondomein berekent deze (personeels)kosten door aan de Staatsdomeinen; dit gebeurt op basis van een verdeling die jaarlijks door Rijksvastgoedbedrijf worden goedgekeurd. Staatsdomein afdeling Hoog Soeren raamt hiervoor  € 230.000 en Paleispark € 125.000
  (begroting 2018).
 • Het in stand houden van de wildpopulatie, het uitvoeren van faunabeheer door het departement Faunabeheer
  Staatsdomein afdeling Hoog Soeren betaalt jaarlijks een vergoeding aan het departement Faunabeheer. Hiervoor wordt € 35.000 geraamd
  (begroting 2018).
 • Algemene kosten (huisvesting, ICT, kantoorbenodigdheden etc.)
  Deze worden op basis van een vaste verdeling door het Kroondomein doorberekend aan de Staatsdomeinen Hoog Soeren en Paleispark.
  Hoog Soeren raamt hiervoor € 48.000, Paleispark € 54.000 (begroting 2018).

De kosten die door het Kroondomein worden doorberekend aan de Staatsdomeinen worden jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd.

Staatsbezoeken

In 2018 wordt 2 miljoen euro geraamd voor uitgaande staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis en inkomende
bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Het betreft hier kosten voor activiteiten waarbij de Koning optreedt als staatshoofd, namens Nederland.

Het budget staat op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onderdeel van de uitgaven voor 'Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders
en Corps Diplomatique en Internationale Organisaties'.

De volgende uitgaven worden uit het budget voor staatsbezoeken betaald:

 • Reiskosten   
 • Verblijfkosten
 • Ontvangst Nederlandse Gemeenschap  
 • Contraprestatie  
 • Banket/Lunch/Recepties   
 • Cadeaus/Onderscheidingen    
 • Overige Personele Kosten/Tolken  
 • Overige Kosten/onvoorzien

De uitgaven voor staatsbezoeken zijn ook te vinden in de zogeheten extracomptabele bijlage van de begroting van de Koning.

Hierdoor zijn de uitgaven voor het Koningschap die niet op de begroting van de Koning staan makkelijker en duidelijker terug te vinden.

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

In artikel 3 van de begroting van de Koning staan uitgaven die te maken hebben met het uitoefenen van het Koningschap, maar die niet via
de Dienst van het Koninklijk Huis lopen. Het gaat hierbij om uitgaven voor voorlichting door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het Militaire Huis
en het Kabinet van de Koning.

 • Rijksvoorlichtingsdienst
 • Militaire Huis
 • Kabinet van de Koning

Deze uitgaven worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de minister-president (RVD en Kabinet van de Koning) of minister van Defensie
(Militaire Huis). Omdat ze gedaan worden voor de uitoefening van het Koningschap worden ze doorbelast naar de begroting van de Koning.

Voor 2018 gaat het om de volgende ramingen:

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Raming over 2018 Bedragen x € 1.000
Doorbelaste personele uitgaven

4.361

Doorbelaste materiële uitgaven 1.484
Totaal 5.845*

* Waarvan:

 • Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): 1.557
 • Militaire Huis: 1.857
 • Kabinet van de Koning: 2.431


Uitgaven voor luchtvaartuigen

Ook de vliegkosten van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix worden tot de functionele uitgaven van de Koning gerekend.
Zij kunnen gebruik maken van het regeringsvliegtuig, luchtvaartuigen van de krijgsmacht of civiele luchtvaartuigen. De Koning en zijn echtgenote
vliegen altijd in het openbaar belang.

Als een ander lid van het Koninklijk Huis bij een officiële gelegenheid de Koning vertegenwoordigt en daarvoor vliegkosten maakt, wordt dit betaald vanuit
de begroting van de Koning.

Voor 2018 zijn de volgende uitgaven geraamd:

Raming over 2018 (bedragen in euro) Uren Tarief Bedrag
Inzet regeringsvliegtuig n.v.t. n.v.t. 393.000*
Inzet Gulfstream KLu 25 2.632 65.800

Inhuur civiele helikopters

  variabel 25.000
Inhuur civiele vliegtuigen   variabel 350.000
Totaal     833.800

*In 2018 is het regeringsvliegtuig niet beschikbaar. Op basis van de raming van 2017 is een bedrag voor 2018 geraamd, dat zal worden ingezet voor
inhuur *In 2018 is het regeringsvliegtuig niet beschikbaar. Op basis van de raming van 2017 is een bedrag voor 2018 geraamd,
dat zal worden ingezet voor inhuur.

Groot onderhoud en renovatie Paleis Huis ten Bosch

Geschiedenis

De laatste grondige renovatie van Huis ten Bosch dateert uit het begin van de  jaren ‘50 van de vorige eeuw. Bij de start van het koningschap van
Koningin Beatrix (1980) is groot onderhoud uitgevoerd en zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan. Het interieur van de Oranjezaal is
gerestaureerd in de periode 1998 -2001. De huidige renovatie zal 40 maanden duren en zal naar verwachting eind 2018 zijn afgerond.

Kosten renovatie

De totale uitgaven voor de renovatie van Paleis Huis ten Bosch zijn begroot op € 59 miljoen. Via de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt € 15 miljoen bijgedragen aan de renovatie. De overige € 44 miljoen wordt betaald uit de batenlasten-begroting van het
agentschap Rijksgebouwendienst. Daarvan is al 20 miljoen euro ten laste van de begroting van 2014 gebracht en nog eens 24 miljoen euro ten laste
van de begroting 2015.  

Het totale beschikbare budget is € 59 miljoen. Binnen dat budget kunnen op onderdelen verschuivingen optreden. Tegenvallers moeten binnen het
budget worden opgevangen. Dat geldt niet voor tegenvallers door omstandigheden die buiten de normale projectrisico’s vallen.

In één keer uitvoeren van renovatie

In de Rijksbegroting 2015 is een bedrag geraamd van € 35 miljoen voor een gedeeltelijke renovatie van het paleis. Het uitgangspunt was om het
middendeel en de zogenaamde Haagse vleugel op een later tijdstip te renoveren. Uit nadere technische onderzoeken bleek dat er meer asbest in het
paleis aanwezig was en dat het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een slechtere staat verkeren dan verwacht. De geraamde  € 35 miljoen
liep daardoor op naar € 41,5 miljoen. Ook bleek dat de staat van onderhoud van het middendeel en de Haagse vleugel slechter was dan eerder
voorzien en dat renovatie van deze delen van het paleis uiterlijk na 10 jaar zou moeten plaatsvinden. De kosten daarvan werden geraamd op
€ 32 miljoen, waardoor de totale kosten zouden gaan uitkomen op € 73,5 miljoen. Er is daarom gekozen voor het in één keer uitvoeren van de
renovatie van het paleis. Dit zal € 59 miljoen gaan kosten (prijspeil ten tijde van oplevering). Dit komt € 14,5 miljoen lager uit dan wanneer de
renovatie niet in één keer wordt uitgevoerd.